Turc

Préparatoire

Öğrencilerimizin ana dilde okuduğunu anlama, yorum yapabilme; anladığını yazılı dilin sınırları içerisinde doğru, kurallı ifade edebilme yetilerini ölçümlemeyi hedefleyen Türkçe sınavı; toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilmekte, aşağıda belirtilen üç temel bölüm ve bunlara bağlı alt başlıklardan oluşmaktadır.

Öğrencilerin sorumlu oldukları konular :

  1. I.Okuma, Anlama, Metin ve Şiir Yorumlama (40 Puan)
    Metni yorumlama
    Metinde konu ve ana düşünceyi doğru saptayabilme.
    Metin örgüsünü oluşturan yan düşünceleri saptayabilme.
    Metinden çıkarılabilecek ve çıkarılmayacak yargıları bulabilme.

Paragrafta Anlam ( anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları; örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma )

Cümle düzeyinde anlam ( öznel-nesnel anlatım )


Şiirin anlam ve biçim incelemesi
Şiirde konu
Şiirde tema
Şiirde tür
Şiirde uyak, redif, uyak şeması ve örgüsü

             Söz sanatları ( teşbih, teşhis, intak, tezat, mübalağa )

Metin türleri ( şiir, destan, hikaye, roman, makale, deneme, fıkra, haber metni, günlük, anı ) 

II. Türkçe Dilbilgisi Konuları (30 Puan)

Sözcükte Anlam İlişkileri:
Temel, yan, mecaz, terim, deyim, somut, soyut, nicel, nitel, genel, özel anlam, eşseslilik, eşanlamlılık, dolaylama, ad aktarması ( deyimler ve atasözleri ).


Sözcük Türleri
Ad, adıl, ön ad, belirteç, eylem, eylemsi.


Cümlenin Ögeleri
Özne, nesne, tümleç, yüklem.

Cümle Türleri

Anlamına, dizilişine, yüklemine, yapısına göre cümleler.

Eylemde Çatı
Öznesine göre (etken, edilgen, dönüşlü, işteş), nesnesine göre (geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan).

Anlatım Bozuklukları

Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri 

III. Yazılı Anlatım (30 Puan) 

Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış, yazılı anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır.