Yeterlilik Sınavı – Hazırlık Türk Dili ve Ed. Konuları

Öğrencilerimizin ana dilde okuduğunu anlama, yorum yapabilme; anladığını yazılı dilin sınırları içerisinde doğru, kurallı ifade edebilme yetilerini ölçümlemeyi hedefleyen Türkçe sınavı; toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilmekte, aşağıda belirtilen üç temel bölüm ve bunlara bağlı alt başlıklardan oluşmaktadır. 

Öğrencilerin sorumlu oldukları konular :

I.Dönem Konuları

İletişim – İletişimin ögeleri
Metinlerin sınıflandırılması (edebi metin-öğretici metin)
Metinde konu ve ana düşünceyi doğru saptayabilme.
Metin örgüsünü oluşturan yan düşünceleri saptayabilme.
Metinden çıkarılabilecek ve çıkarılmayacak yargıları bulabilme.
Paragrafta Anlam
Şiirin anlam ve biçim incelemesi
Şiirde konu
Şiirde tema
Şiirde tür
Şiirde uyak, redif, uyak şeması ve örgüsü
Metin türleri ( şiir, hikaye, manzume, manzum öykü)

Sözcükte Anlam İlişkileri:
Temel, yan, mecaz, terim, deyim, somut, soyut, nicel, nitel, genel, özel anlam, eşseslilik, eşanlamlılık, dolaylama, ad aktarması ( deyimler ve atasözleri ).

Sözcük Türleri
Ad, sıfat

Sözcüğün Yapısı
Basit,Türemiş, Birleşik

Ses Olayları
Ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünlü daralması, ulama, kaynaşma, büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu.


Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri (Her iki dönemin de konusudur.)


Yazılı Anlatım (Her iki dönemin de konusudur.)
Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış, yazılı anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır.

 

II.Dönem Konuları

Metin türleri ( roman, tiyatro, biyografi/otobiyografi, anı, gezi yazısı, fıkra, bilimsel makale)

Dilekçe

Sözcük Türleri
Eylem, eylemsi

Tamlamalar
İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri (Her iki dönemin de konusudur.)

Yazılı Anlatım (Her iki dönemin de konusudur.)
Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış, yazılı anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır.