Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı

Öğrencilerimizin ana dilde okuduğunu anlama, yorum yapabilme; anladığını yazılı dilin sınırları içerisinde doğru, kurallı ifade edebilme yetilerini ölçümlemeyi hedefleyen Türkçe sınavı; toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilmekte, aşağıda belirtilen üç temel bölüm ve bunlara bağlı alt başlıklardan oluşmaktadır. 

Öğrencilerin sorumlu oldukları konular :

I.Dönem Konuları

İLETİŞİM

PARAGRAF
-Metinlerin sınıflandırılması (edebi metin-öğretici metin)
-Metinde konu ve ana düşünceyi doğru saptayabilme
-Metin örgüsünü oluşturan yan düşünceleri saptayabilme
-Metinden çıkarılabilecek ve çıkarılmayacak yargıları bulabilme
-Paragrafta Anlam

ŞİİR
-Şiirin anlam ve biçim incelemesi
-Şiirde konu
-Şiirde tema
-Şiirde tür
-Şiirde uyak, redif, uyak şeması ve örgüsü


METİN TÜRLERİ
-Şiir, hikaye, manzume, manzum öykü

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ
-Temel, yan, mecaz, terim, deyim, somut, soyut, nicel, nitel, genel, özel anlam, eşseslilik, eşanlamlılık, dolaylama, ad aktarması ( deyimler ve atasözleri )

SÖZCÜK TÜRLERİ
-Ad, sıfat

SÖZCÜĞÜN YAPISI
-Basit, Türemiş, Birleşik

SES OLAYLARI
-Ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünlü daralması, ulama, kaynaşma, büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu

YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ (Her iki dönemin de konusudur)

YAZILI ANLATIM (Her iki dönemin de konusudur)
-Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış, yazılı anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır.

 

II.Dönem Konuları

METİN TÜRLERİ
-Roman, tiyatro, biyografi/otobiyografi, anı, gezi yazısı, fıkra, bilimsel makale

DİLEKÇE

SÖZCÜK TÜRLERİ
-Eylem, eylemsi

TAMLAMALAR
-İsim tamlamaları
-Sıfat tamlamaları

YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ (Her iki dönemin de konusudur)

YAZILI ANLATIM (Her iki dönemin de konusudur)
-Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış, yazılı anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır